مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (585)

گفتارسوم : بررسیوضعیتوحمایتازکودکاندرگیردرمخاصماتمسلحانهدرکشورهایاسلامی……………….45بنداول : حمایتازکودکاندرکشورهایاسلامی……………………………………………………………………………45بنددوم : بررسیوضعیتکودکاندرکشورهایاسلامیوآثارتعارضاتمسلحانهبرآنان……………………………….47الف: وضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرافغانستان……………………………………………………………………….47ب: بررسیوضعیتکودکانوتأثیرجنگبرآناندرعراق…………………………………………………………………….50ج: بررسیوضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرسایرکشورهایاسلامی…………………………………………………53بندسوم : میثاق حقوقکودکدراسلام………………………………………………………………………………………..56نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….59فصل سوم : مخاصماتمسلحانهوحقوقکودک……………………………………………………………………………61گفتاراول : حقوقکودکدراسنادبینالمللی………………………………………………………………………………….62گفتاردوم : بررسیاسنادویژهکودکان…………………………………………………………………………………………63بنداول : یونیسف………………………………………………………………………………………………………………..63بنددوم : کنوانسیونحقوقکودکوپروتکلدوم2000……………………………………………………………………..65بندسوم : ازاجلاسسرانجهان1990تاآخرینگزارشجهانی2007…………………………………………………….66بندچهارم : اسنادمنطقهای………………………………………………………………………………………………………68گفتارسوم : حمایتهایبینالمللیازکودکاندرمخاصماتمسلحانه……………………………………………………69بنداول : حمایتهایعام……………………………………………………………………………………………………….70بنددوم : حمایتهایخاص……………………………………………………………………………………………………71الف: تخلیهکودکانوتأسیسمناطقویژه(پناهگاه)…………………………………………………………………………..71ب: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (586)

ج) رابطه ی سببیت23بند دوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادی24الف) وجود قرارداد24ب) تخلّف از تعهد26ج) ورود ضرر28د) رابطه ی سببیّت29گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی29بند اول: مبانی مسئولیت مدنی30الف) تقصیر30ب) خطر32ج) استناد33د) تضمین حق35بند دوم: Read more…

By 92, ago