مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، رافع مسئولیت کیفری، مجنون

در قانون مجازات اسلامی در ق.م.ا تعریفی از جنون ارائه نشده است. زیرا نقص عقل و جنون مسئله ای موضوعی وپزشکی است ومسئله حقوقی وقضایی محض نمی باشد. اما تفاوت قابل ذکری که قانون مجازات Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، سئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شده

تأمینی وآزادی اورا بدهد. در هرصورت دستور آزادی مجنون بادادستان است . بنابراین در مورد مجنون، در صورت ارتکاب جرایم حدّی با وجود مسئولیت کیفری اقدام تأمینی برای آنها قابل اعمال است . مبحث حق Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، قانون مجازات، تأمینی

شوند.44با این تفکّرات به نظر می‏رسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا درآن زمان ظاهر می‏شدکه کاملاً در مقابل مکتب کلاسیک قرار می‏گرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، قصاص، اطفال

بداند باالزام به انجام دستورهای مذکور در بند( الف) در صورت عدم صلاحیت والدین ،اولیاءیاسرپرست قانونی طفل یا نوجوان یاعدم دسترسی به آنها بارعایت مقررات مادّه« 1173» قانون مدنی . در بند( ب) نیز سپردن Read more…

By 92, ago