مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، اجرای احکام، است

وتربیتی ضبط اشیاء واموال خطرناک، علاوه بررسیدگی وحکم دادگاه احتیاج به نص قانونی دارد . در زمان صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف این اشیاء مشخص شود .بنابراین حکم به ضبط اشیاء در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، اجرای مجازات، به

ارتکابی،سوابق شخصی و خانوادگی هم می تواند به قاضی کمک کند.ق.م.ا 1392، در مبحث تعویق صدورحکم یکی از شرایط اعطای آنرا پیش بینی اصلاح مرتکب دانسته است . بدیهی است که تشخیص اصلاح مرتکب مستلزم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، سئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شده

تأمینی وآزادی اورا بدهد. در هرصورت دستور آزادی مجنون بادادستان است . بنابراین در مورد مجنون، در صورت ارتکاب جرایم حدّی با وجود مسئولیت کیفری اقدام تأمینی برای آنها قابل اعمال است . مبحث حق Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مجازات، رافع مسئولیت کیفری، مجنون

در قانون مجازات اسلامی در ق.م.ا تعریفی از جنون ارائه نشده است. زیرا نقص عقل و جنون مسئله ای موضوعی وپزشکی است ومسئله حقوقی وقضایی محض نمی باشد. اما تفاوت قابل ذکری که قانون مجازات Read more…

By 92, ago