مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (594)

فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه60مبحث نخست:رویکردهای فقهی62گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور62الف:تشریح دیدگاهها62 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (593)

گفتار دوم : چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی……………………………………138مبحث دوم : شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز………………………………..149گفتار اول : مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی……………………..149گفتار دوم : مسئله استخدام اتباع Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (590)

3.4 Data Collection Procedure………………………………………………………..653.5 Methods of Analyzing Data……………………………………………………….663.6 Summary…………………………………………………………………………..67Chapter 4: Result4.0 Preliminaries……………………………………………………………………….684.1 Data Analysis and Findings……………………………………………………….69 4.1.1 Pilot Study………………………………………………………………..69 4.1.2 General Placement Test (OPT)…………………………………………..70 4.1.3 Testing the Normality Assumption……………………………………….71 4.1.4 The First Research Question…………………………………………….73 4.1.5 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (586)

ج) رابطه ی سببیت23بند دوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادی24الف) وجود قرارداد24ب) تخلّف از تعهد26ج) ورود ضرر28د) رابطه ی سببیّت29گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی29بند اول: مبانی مسئولیت مدنی30الف) تقصیر30ب) خطر32ج) استناد33د) تضمین حق35بند دوم: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (585)

گفتارسوم : بررسیوضعیتوحمایتازکودکاندرگیردرمخاصماتمسلحانهدرکشورهایاسلامی……………….45بنداول : حمایتازکودکاندرکشورهایاسلامی……………………………………………………………………………45بنددوم : بررسیوضعیتکودکاندرکشورهایاسلامیوآثارتعارضاتمسلحانهبرآنان……………………………….47الف: وضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرافغانستان……………………………………………………………………….47ب: بررسیوضعیتکودکانوتأثیرجنگبرآناندرعراق…………………………………………………………………….50ج: بررسیوضعیتکودکانوآثارجنگبرآناندرسایرکشورهایاسلامی…………………………………………………53بندسوم : میثاق حقوقکودکدراسلام………………………………………………………………………………………..56نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….59فصل سوم : مخاصماتمسلحانهوحقوقکودک……………………………………………………………………………61گفتاراول : حقوقکودکدراسنادبینالمللی………………………………………………………………………………….62گفتاردوم : بررسیاسنادویژهکودکان…………………………………………………………………………………………63بنداول : یونیسف………………………………………………………………………………………………………………..63بنددوم : کنوانسیونحقوقکودکوپروتکلدوم2000……………………………………………………………………..65بندسوم : ازاجلاسسرانجهان1990تاآخرینگزارشجهانی2007…………………………………………………….66بندچهارم : اسنادمنطقهای………………………………………………………………………………………………………68گفتارسوم : حمایتهایبینالمللیازکودکاندرمخاصماتمسلحانه……………………………………………………69بنداول : حمایتهایعام……………………………………………………………………………………………………….70بنددوم : حمایتهایخاص……………………………………………………………………………………………………71الف: تخلیهکودکانوتأسیسمناطقویژه(پناهگاه)…………………………………………………………………………..71ب: Read more…

By 92, ago