دانلود پایان نامه

1-1مقدمه:
مراقبت به عنوان يك جزء اساسي در زمينه خدمات بهداشتي درماني به حساب مي آيد. در بين كليه مراقبت هاي ارائه شده در محيط هاي درماني مانند بيمارستان، مراقبت هاي پرستاري از اهميت بيشتري برخوردار است(1). ولزوم به کار گيري شواهد علمي در حرفه پرستاري به طور روز افزوني محرز مي گردد . گسترش اين امر اصطلاحات مورد استفاده براي آن را متحول مي نمايد و اصطلاحاتي مانند عملکرد مبتي بر شواهد1 از پزشکي مبتني بر شواهد2 استخراج مي گردد که بنا به ضرورت ، مفهوم ديگري با نام پرستاري مبتني بر شواهد3 در پرستاري مطرح مي شود(2).
ساکت4 وهمکاران در تعريف مراقبت مبتني بر شواهد بيان کردند که مراقبت مبتني بر شواهد ، کاربرد نتايج بهترين تحقيقات همراه با دانش وتخصص ، تجارب باليني و نيز توجه به ارزش هاي بيمار در ارائه ي مراقبت مي باشد(3) .پرستاري مبتني بر شواهد فرايندي است که در طي آن پرستار مي تواند با استفاده از شواهد تحقيقات موجود ، تصميمات باليني مناسب اتخاذ نمايد(4).حبيبي و همکاران به نقل از گيبس5 نيز پرستاري مبتني بر شواهد را در اولويت قرار دادن منافع بيمار از طريق تصميم گيري باليني با استفاده از بهترين شواهد در مراقبت از مددجو تعريف کرده است (5).
نحريروهمکاران به نقل از روستاس6 بيان کردند که اهميت استفاده از شواهد در عملكرد عبارت از، استفاده بهينه از اطلاعات با حجم زياد در حداقل زمان ،انجام كارها به طريق صحيح با بهترين روش هاي استاندارد موجود و كارآمد ، اطمينان از انجام درست امور مراقبتي ، ارتقاي كيفيت مراقبت توسط پرستاران ، اجراي بهترين و صحيح ترين مراقبت در بهترين زمان براي بيمار، بهبود وضعيت و پيامد بيماران با مراقبت مبتني برشواهد ، افزايش رضايتمندي بيماران ، مراقبت با كيفيت در فضايي حمايتي همراه باتصميم گيري عاقلانه و تمركز ويژه بر شواهد تحقيقي در عملكرد پرستاري فراتر از عادات و روتينهاي مراقبتي مي باشد(6).
بسياري از موسسات مي توانند با به کارگيري عملکرد مبتني بر شواهد در زمان ، انرژي و منابع مالي صرفه جويي کنند(7).اين روش موجب ارتقاي کار پرستاران شده و قطعيت را در مراقبت پرستاري جايگزين ترديدها کرده است(7).ضمنا پرستاراني که از مدارک وشواهد استفاده مي کنند از کار خود رضايت بيشتري دارند که اين امر منجر به ارتقاي کيفيت مراقبت مي شود .هم چنين نشان داده شده عملکرد مبتني بر شواهد احتمال موفقيت دانشجويان درارائه برنامه هاي پرستاري را افزايش مي دهد(8).
بطور طبيعي به نظر مي رسد در نظام ارائه خدمات مبتني بر شواهد ، روشهاي اجرا وتصميم گيري بر مبناي علم استوار باشد . با اين وجود بسياري از اقدامات پزشکي ومراقبتي ، تنها بر روند هاي سنتي ، حدسها وفرضيات کاري ، مهارتهاي فردي ومشاهدات غير سازمان يافته باليني مبتني هستند (9).به عنوان مثال اغلب به پرستاران آموزش داده مي شود که انسولين را به روش استريل تزريق کنند ، اما اکنون گفته مي شود که بيماران ديابتي مي توانند با امنيت کافي تزريق را از روي لباس انجام دهند(10). وهمچنين امروزه تاکيد زيادي بر ترخيص زود تر بيماران از بيمارستان و پيگيري در خانه وجود دارد و مشخص شده که اين کار تسريع بهبودي جسمي در سکته هاي مغزي را در پي داشته است(11) . اما نظام بهداشتي ما همچنان برارائه خدمات در بيمارستان تاکيد دارد(9).
دستورالعملهاي باليني به طور خاص بر اساس بهترين شواهد موجود در مراکز درماني طراحي مي شوند . به دليل آنکه پرستاران نقش مؤثري در بالا بردن کيفيت مراقبت ايفا ميکنند، اين دستورالعمل ها بايستي براي پرستاران در شرايط مختلف بالين کاربرد داشته باشد و تمامي شرايط و موقعيتهاي پيش روي پرستار در آن لحاظ شود(12). به خصوص در بخشهاي ويژه که پرستاران نقش مهمي را در اداره آن برعهده دارند وهمچنين ارايه برنامه هاي مراقبتي با کيفيت و مطابق استاندارد در اين بخشها از اهميت بيشتري برخوردار است(13) . بدين منظور، به کار گيري اصول راهنماي مبتني بر شواهد و بررسي کيفيت دستورالعمل هاي مراقبت باليني مبتني بر شواهد در زمينه شايع ترين عوارض موجود در بخش هاي مراقبت ويژه جهت ارتقاء مراقبت ها ضرورت مي يابد . در نتيجه استفاده از ونتيلاتور مشکلات و مسائل مرتبط با اصول راهنماي مبتني بر شواهد در بخش مراقبت ويژه پيش مي آيد که يکي از مهمترين آنها پنوموني وابسته به ونتيلاتور مي باشد .
پنوموني وابسته به ونتيلاتور( VAP)7 يکي از عفونتهاي بيمارستاني8 است که در بيماران تحت تهويه مکانيکي با جاگذاري راه هوائي مصنوعي بعد از 24 ساعت ايجاد مي شود.(14-16) و در صورت باقي ماندن بيش از 24 ساعت ، خطر بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور6 تا 21 برابر افزايش مي يابد . طبق منابع موجود از هر 1000روز ونتيلاتور،10 تا 35 مورد عفونت وابسته به ونتيلاتور گزارش شده است(14). در مطالعه افخم زاده و همکاران ، ميزان بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور 2/32 درصد در بيمارستان بعثت سنندج برآورد گرديد(17). پنوموني وابسته به ونتيلاتور ميزان مرگ و مير را 20 تا 40 درصد افزايش مي دهد و روزهاي بستري را در بخش مراقبت ويژه 4 روز و در بيمارستان 9 روز افزايش ميدهد و در نتيجه استفاده از منابع (انساني وتجهيزاتي ) مراقبت سلامت را افزايش مي دهد(14, 18, 19). براي هر مورد پنوموني وابسته به ونتيلاتور40000 دلار هزينه بر جاي مي ماند(14, 20).
يکي از علت هاي پنوموني وابسته به ونتيلاتور به طور کلي ورود ترشحات دهان به داخل تراشه بصورت آسپيراسيون9 است که در اثر کا
هش سطح هوشياري ،از بين رفتن رفلکس بلع و جمع شدن ترشحات آلوده در پشت حلق رخ مي دهد(21). با توجه به پيامد پنوموني وابسته به ونتيلاتور، پيشگيري از آن اهميت زيادي در مراقبت بيماران بد حال و تحت درمان با تهويه مکانيکي دارد(22) . درسال هاي اخير راهکارهاي متفاوتي در تشويق ارائه کنندگان مراقبت ويژه در پيشگيري و يا کاهش ميزان بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور توسط گروههاي مجرب مورد ارزيابي قرار گرفته است که نتايج آن به عنوان اصول راهنما مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتورمنتشر شده است(22). و مداخلات کاملي که مي تواند نتيجه درمان بيماران را بهبود بخشيده و به طور موثر هزينه هاي بيمارستاني را کاهش دهد ، معرفي شده است(22). در سال 1994 اصول راهنماي براي پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور توسط مرکز کنترل وپيشگيري بيماريهاي آمريکا(CDC)10 تنظيم و منتشر شد . در سال 1995 اصول راهنماي ديگري در اين مورد توسط جامعه پزشکان توراکس آمريکا معرفي شد . در سال 2004 دودک11 وهمکاران از گروه کارآزمائي و جامعه مراقبت ويژه کانادا با مد نظر قرار دادن اصول راهنمائي که توسط مرکز کنترل وپيشگيري بيماريهاي آمريکا و جامعه پزشکان توراکس آمريکا ارائه شده بود و با استفاده از شواهدي که در کارآزمائي هاي باليني بررسي گرديده و در مطالعات مورد تاييد قرار گرفته، اصول راهنماي مبتني بر شواهد براي پيشگيري از عفونت وابسته به ونتيلاتور را پيشنهاد کردند . لوله گذاري از طريق دهان ، استفاده از سيستم ساکشن بسته ، تعويض ست ساکشن بسته براي هر بيمار جديد (يا در صورت تشخيص باليني) ، استفاده از مبدل گرمايي-رطوبتي ، تعويض مرطوب کننده در هر هفته يکبار(يا در صورت تشخيص باليني) ، دوره تناوب تعويض ست ونتيلاتور براي هربيمار جديد (يا در صورت تشخيص باليني) ، استفاده از لوله هاي داراي مسير ساکشن زير گلوت ، استفاده از تخت هاي کنتيک12 و قرار گيري در وضعيت نيمه نشسته از اصول راهنماي مراقبت پرستاري مبتني بر شواهد است که پيشنهاد گرديد. اهميت و اعتبار اين اصول پيشنهادي زماني روشن تر مي شود که تمامي اصول راهنماي که توسط مراکز علمي معتبر دنيا(CDC ،انجمن توراکس امريکا ،انجمن توراکس کانادا ، کولف13 وهمکاران ، کينار14 وهمکاران ،دودک وهمکاران) در15 سال گذشته در باره پنوموني وابسته به ونتيلاتور منتشر گرديد (22-26) و موارد فوق را در کاهش پنوموني وابسته به ونتيلاتور پيشنهاد کردند.از ويژگيهاي اين اصول راهنما ايمن بودن ، امکان استفاده توسط پرستاران و مد نظر قرار دادن هزينه مداخلات پرستاري براي پيشگيري از پنوموني است. استفاده از اين اصول مي تواند ميزان بروز پنوموني وابسته به ونتيلاتور را کاهش دهد . اجراي اصول راهنماي پيشنهاد شده توسط دودک وهمکاران نيازمند آگاهي از موفقترين راهکارها براي تغيير رفتار در عملکرد پرستاري است(27) . اصول راهنماي پيشنهاد شده توسط دودک وهمکاران در سال 2008 با مروري بر مطالعات از سالهاي 1980تا 2006 در زمينه پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور به روز رساني شد(28). در سال 2007 لابو15 وهمکاران با استفاده از اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از عفونت وابسته به ونتيلاتور اقدام به تنظيم پرسش نامه به منظور سنجش آگاهي پرستاران کردند . در مقاله اي که به همين منظور منتشر شد، ذکر گرديده که عدم آگاهي پرستاران مي تواند مانع بزرگي براي به کارگيري اين اصول در عملکرد باشد (29) . کرمانشاهي و همکاران در زمينه موانع اجراي مراقبت مبتني بر شواهد طي يک مطالعه بيان کرده اند که مراقبت مبتني بر شواهد به دليل به روز بودن تدابير و رويه هاي مراقبتي و هزينه و اثربخشي براي بيماران نقش مهمي در ارتقاي كيفيت مراقبت هاي پرستاري دارد. با توجه به اينکه اين در سر راه اجراي آن موانعي وجود دارد در بررسي او 87 درصد اين موانع مربوط به بعد مديريتي بود که شامل كافي نبودن تعداد كاركنان و عدم آگاهي مديران پرستاري نسبت به ضرورت مراقبت مبتني بر شواهد بوده و در بعد فردي -مراقبتي نيز، فقدان زمان كافي براي پرستاران جهت مطالعه تحقيقات انجام شده از مهم ترين موانع بود(1).
علي رغم گسترش پزشکي مبتني برشواهد و وجود اصول راهنماي عملکرد باليني هنوز مداخلات روزانه پرستاران با اين اصول فاصله دارد(22). بروز عفونت بيمارستاني و بخصوص پنوموني وابسته به ونتيلاتور به طور مستقيم با عملکرد نادرست کادر درماني از قبيل: ضد عفوني نکردن دست ها، عدم مراقبت مناسب دهان و دندان ، ساکشن نا مناسب ارتباط دارد(21).
با در نظر گرفتن اهميت اين اصول و به منظور تضمين مداخلات صحيح ، جهت اجراي اين اصول قدم اول سنجش آگاهي است وآگاهي هم مبتني بر محيط و شرايط اجتماعي _فرهنگي متغير مي باشد و با توجه به اينکه اولين گام در اجراي اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور ،آگاهي داشتن پرستاران از اصول مي باشد ،ضمنا مطالعات زيادي در جهت بررسي آگاهي از اين اصول مبتني بر کنترل و پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور براي کارکنان پرستاري وساير مهيا کنندگان مراقبت سلامت صورت گرفته است(29, 30). همچنين علاوه بر کمبود آگاهي پرستاران عوامل ديگري وجود دارد که از موانع اجراي اين اصول مي باشد که بايد اين موانع شناسائي و رفع گردد.
از آنجائيکه ميزان آگاهي پرستاران تحت تاثير عوامل زيادي قرار دارد و اين عوامل در محيط هاي مختلف ،متفاوت بوده لذا پژوهشگر به بررسي ميزان آگاهي از اين اصول پرداخته تا با مشخص شدن مي
زان آگاهي، نيازهاي آموزشي کارکنان مراکز بهداشتي -درمانيتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي-درماني گيلان در اين زمينه تعيين گردد. وهچنين موانع موجود در اجراي اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور که در ميزان آگاهي پرستاران نيز تاثير گذار مي باشد ، شناسايي گردد .
2-1 اهداف پژوهش:
هدف کلي طرح:
تعيين ميزان آگاهي پرستاران بخش مراقبت ويژه از اصول راهنماي مبتني بر شواهد براي پيشگيري ازپنوموني وابسته به ونتيلاتور و موانع اجراي آن در مراکز بهداشتي -درماني دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي-درماني گيلان
اهداف ويژه‌ي طرح :
1) تعيين ميزان آگاهي پرستاران از اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور بر حسب متغيرهاي فردي-اجتماعي
2) تعيين موانع اجراي اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري ازپنوموني وابسته به ونتيلاتور در بخش مراقبت ويژه

3-1 سوالات پژوهش :
1 ) ميزان آگاهي پرستاران از اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور بر حسب متغييرهاي فردي-اجتماعي چقدر است ؟
2) موانع اجراي اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري ازپنوموني وابسته به ونتيلاتور کدام است ؟
4-1 تعاريف نظري واژه ها :
اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور : اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور ، راهکارهاي مراقبتي هستند که در سال 2004 توسط دودک16 وهمکاران از گروه کارآزمائي و جامعه مراقبت ويژه کانادا پيشنهاد گرديد . لوله گذاري از طريق دهان ، استفاده از سيستم ساکشن بسته ، تعويض ست ساکشن بسته براي هر بيمار جديد (يا در صورت تشخيص باليني) ، استفاده از مبدل گرمايي-رطوبتي ، تعويض آن در هر هفته يکبار(يا در صورت تشخيص باليني) ، دوره تناوب تعويض ست ونتيلاتور براي هربيمار جديد (يا در صورت تشخيص باليني) ، استفاده از لوله هاي تراشه با مسير ساکشن زير گلوت ، استفاده از تخت هاي کنتيک و قرار گيري در وضعيت نيمه نشسته از اصول راهنماي مراقبت پرستاري مبتني بر شواهددر پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور است که پيشنهاد گرديد (23).
پنوموني وابسته به ونتيلاتور: پنوموني وابسته به ونتيلاتور زير مجموعه اي از عفونتهاي بيمارستاني است که قبل از بستري بيمار وجود نداشته ويا در دوره کمون نبوده و24 ساعت بعد از لوله گذاري تراشه يا تهويه مکانيکي ايجاد مي شود که با مراقبت صحيح قابل پيشگيري است. (31) .
موانع اجراي اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور: عوامل مؤثر و موانع موجود براي اجراي اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور مي باشد . موانع اجراي شامل کمبود آگاهي پرستاران بخش مراقبت ويژه از اصول راهنماي مبتني بر شواهد در پيشگيري از پنوموني وابسته به ونتيلاتور (23) و شرايط لازم براي دسترسي به راهکارهاي پيشنهادي مبتني بر شواهد ، دسترسي آسان به اينترنت در بخش (29)،وجود مجلات وپوسترهاي آموزشي در بخش ،وجود کنفرانس ها وسمينارها در مورد اين اصول ،گذراندن دوره هاي آموزشي مدون مي باشد(29) .براي اجراي هريک از اصول نياز به وجود تجهيزات خاص (32) از جمله : ست ساکشن بسته ، لوله تراشه با پورت ساکشن ساب گلوت و تخت کنتيک مي باشد


دیدگاهتان را بنویسید