دانلود پایان نامه

آزمون t-test مشخص گرديد که اختلاف معني داري بين گروه ها از نظر ميانگين نمره آنها وجود ندارد .

جدول شماره 12-4: توزيع نحوه پاسخ واحدهاي مورد پژوهش به سوال تعويض ست ونتيلاتور بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ويژه

نحوه پاسخگويي

سابقه کار
درست
نادرست
جمع کل

تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
تعداد(درصد)
يکسال و کمتر
10 (67/41)
14 (33/58)
24 (100)
از 1 تا 5 سال
23 (33/33)
46 (67/66)
69 (100)
از 5 تا 10 سال
15 (46/38)
24 (54/61)
39 (100)
10سال به بالا
5 (33/33)
10 (67/66)
15 (100)
جمع
53 (05/36)
94 (65/63)
147 (100)
نوع آزمون و نتيجه
P=0.334 کاي اسکوئر

جدول فوق نشان مي دهد در بين کساني که به سوال دوره تناوب تعويض ست ونتيلاتور بيشترين جواب درست (67/41%)دادند مربوط به گروه يا سابقه يکسال وکمتر بوده وبيشترين جواب نادرست (67/66%) به اين گزينه مربوط به گروه يا سابقه 1 تا 5سال وبالاتر از 10سال مي باشد . آزمون کاي اسکوئر مشخص کرد که از نظر آماري ارتباط معني داري بين نحوه پاسخگويي بر اساس گروها بر حسب سابقه کار وجود ندارد .
.

جدول شماره13-4 : توزيع نحوه پاسخ واحدهاي مورد پژوهش به سوال تعويض مرطوب کننده بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ويژه

نحوه پاسخگويي

سابقه کار

جمع کل

درست
نادرست

تعداد(درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
يکسال و کمتر
5 (83/20)
19 (17/79)
24 (100)
از 1 تا 5 سال
16 (19/23)
53 (81/76)
69 (100)
از 5 تا 10 سال
4 (26/10)
35 (74/89)
39 (100)
10سال به بالا
3 (20)
12 (80)
15 (100)
جمع کل
28 (19)
119(81)
147 (100)
نوع آزمون و نتيجه
P=0.239 کاي اسکوئر

جدول فوق نشان مي دهد در بين کساني که به سوال دوره تناوب تعويض مرطوب کننده بيشترين جواب درست (19/23%)دادند مربوط به گروه با سابقه 1 تا 5 سال بوده وبيشترين جواب نادرست (74/89%) به اين گزينه مربوط به گروه با سابقه 5 تا 10 مي باشد .آزمون کاي اسکوئر مشخص گرديد از نظر آماري بين سابقه کار و نحوه پاسخگويي به روش تعويض مرطوب کننده ارتباط معني داري وجود ندارد .

جدول شماره14-4 : توزيع نحوه پاسخدهي واحدهاي مورد پژوهش به گزينه تعويض ست ونتيلاتور بر اساس تعداد تخت ها در بخش مراقبت ويژه

نحوه پاسخگويي
تعدادتخت
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
3-2 تخته
30 (2/65)
16 (8/34)
46 (100)
5-4 تخته
8 (16)
42 (84)
50 (100)
بيشتر از6 تخت
21 (28)
54 (72)
75 (100)
جمع کل
59 (5/34)
112 (5/65)
171 (100)
نوع آزمون و نتيجه
P<0.0001 کاي اسکوئر جدول فوق نشان مي دهد.در بين کساني که به سوال دوره تناوب تعويض ست ونتيلاتور بيشترين جواب درست (2/65%)دادند مربوط به گروه 2 و 3 تخته بوده وبيشترين جواب نادرست (84%) به اين گزينه مربوط به گروه 4 و 5 تخته مي باشد . با انجام آزمون کاي اسکوئر مشخص گرديد که از نظر آماري ارتباط معني داري بين نحوه پاسخگويي بر اساس تعداد تخت وجود دارد . جدول شماره 15 -4 : توزيع نحوه پاسخگوي واحدهاي مورد پژوهش به گزينه دوره تناوب تعويض مرطوب کننده بر اساس تعداد تخت. نحوه پاسخگويي
تعداد تخت
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
3-2 تخته
10 (7/21)
36 (3/78)
46 (100)
5-4 تخته
3 (6)
47 (94)
50 (100)
بيشتر از6 تخت
20 (7/26)
55 (3/73)
75 (100)
جمع کل
33 (3/19)
138 (7/80)
171 (100)
نوع آزمون و نتيجه
P=0.01 کاي اسکوئر

جدول فوق نشان مي دهد که در بين کساني که به سوال دوره تناوب تعويض مرطوب کننده بيشترين جواب درست (7/26%)دادند مربوط به گروه بيشتر از 6 تخته بوده وبيشترين جواب نادرست (94%) به اين گزينه مربوط به گروه 4 و 5 تخته مي باشد با انجام آزمون کاي اسکوئر مشخص گرديد که ارتباط معني داري بين پاسخ گروه ها بر اساس تعداد تخت وجود دارد .

جدول شماره16-4 : توزيع نحوه پاسخدهي واحدهاي مورد پژوهش به سوال تاثير وضيت بيمار در پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بخش مراقبت ويژه بر اساس سابقه کار در بخش مراقبت ويژه

نحوه پاسخگويي
سابفه کار(سال)
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
يکسال و کمتر
23 (8/95)
1 (2/4)
24 (100)
از 1 تا 5 سال
60 (87)
9 (13)
69 (100)
از 5 تا 10 سال
32 (82)
7 (13)
39 (100)
10سال به بالا
14 (3/93)
1 (7/6)
15 (100)
جمع کل
129 (8/87)
18 (2/12)
147 (100)
نوع آزمون و نتيجه
P=0.374 کاي اسکوئر

جدول فوق نشان مي دهد در بين کساني که به سوال تاثير پوزيشن بيمار به پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بخش مراقبت ويژه پاسخ درست دادند بيشترين درصد مربوط به افراد با سابقه کار يکسال وکمتر بوده است . با انجام آزمون کاي اسکوئر مشخص گرديد که از نظر آماري ارتباط معني داري بين سابقه کار در ICU وچگونگي جواب آنها وجود ندارد ..

جدول شماره17-4 : توزيع نحوه پاسخدهي واحدهاي مورد پژوهش به سوال تاثير وضيت بيمار بر پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بخش مراقبت ويژه بر حسب گروه بندي بر اساس تعداد تخت

ن
حوه پاسخگويي

تعداد تخت
درست
نادرست
جمع کل

تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
3-2 تخته
31 (4/67)
15 (6/32)
46 (100)
5-4تخته
47 (94)
3 (6)
50 (100)
بيشتر از6 تخت
71 (7/94)
4 (3/5)
75 (100)
جمع کل
149 ( 87)
22 (13)
171 (100)
نوع آزمون و نتيجه
P<0.0001 کاي اسکوئر
جدول فوق نشان مي دهد که در بين کساني که به سوال تاثير پوزيشن بيمار به پنوموني وابسته به ونتيلاتور در بخش مراقبت ويژه پاسخ درست دادند بيشترين درصد مربوط به گروههاي است که در بخشهاي بيشتر از 6تخت کار مي کنند و کمترين پاسخ درست در بخش هاي با 2 يا 3تخته مي باشد .با انجام آزمون کاي اسکوئر مشخص گرديد که ارتباط معني داري بين دانش پرستاران وتعداد تخت بخش مراقبت ويژه وجود دارد .

جدول شماره18-4 : موانع اجراي اصول راهنماي مبتني بر شواهد براي پيشگيري از عفونت وابسته ونتيلاتور در بخشهاي مراقبت ويژه
وضعيت موجود
گزينه هاي چک ليست

وجود دارد

وجود ندارد

تعداد کل بخش
1) اتصال بخش به شبکه اينترنت
2
12
14
2) وجود منابع ومجلات در مورداصول راهنماي مبتني بر شواهد در بخش
2
12
14
3) ترجمه و نصب اصول راهنما در کنار تخت بيمار
4
10
14
4) وجود پوسترآموزشي وپمفلت در باره اصول راهنماي مبتني بر شواهد براي پيشگيري از عفونت وابسته به ونتيلاتو
6
8
14
5) وجود آموزش مدون وسمينار آموزشي در باره اصول راهنماي مبتني بر شواهد براي پيشگيري از عفونت وابسته به ونتيلاتور
5
9
14
6) وجود ست ساکشن بسته
2
12
14
7) وجود لوله تراشه با راه ساکشن زيرگلوت
0
14
14
8) وجود تخت کنتيک در بخش
0
14
14
9 ) تعداد پرستار درشيفت (پرستار به تخت)
1به1 1به2 1به3 1به4
1
13


13
1


14
14


دیدگاهتان را بنویسید