دانلود پایان نامه

ميليون شاخه رسيده است. جدول شماره(4-13)ميزان توليد پرورش گل و گياهان زينتي درروستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-13 ميزان توليد گل و گياه درروستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
ميزان توليد
506
520
529
353
درصد
97.31
94.54
95.49
62.70
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

با توجه به جدول فوق بيش از 95 درصد توليد گل و گياه درروستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را قرار دارد. نمودار 4-14 درصد توليد گل و گياه درروستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

شکل 4-14 درصد توليد گل و گياه درروستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
4-1-14-10 ميزان فروش گل و گياه در روستاهاي نمونه
براساس داده هاي آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت در سال 1390 ميزان فروش گل و گياه در روستاهاي نمونه بخش مرکزي به مبلغ1148400 ميليون ريال بوده که در سال 1391 اين مبلغ به 1286400 ميليون ريال افزايش يافته است. برهمين اساس ميزان فروش گل و گياه در سال 1392 به 1404000 ميليون ريال و در شش ماهه اول سال 1393 به 768600 ميليون ريال رسيده است. جدول شماره (4-14) ميزان فروش گل و گياه در روستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-14 ميزان فروش يا درآمد گل و گياه در روستاهاي نمونه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
ميزان فروش
1148400
1286400
1404000
768600
درصد
94.22
94.37
94.41
116.31
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

با توجه به جدول فوق بيش از 90 درصد فروش يا درآمد گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت در روستاهاي نمونه وجود دارد. نمودار 4-15درصد فروش يا درآمد گل و گياه روستاهاي نمونه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

شکل 4-15 درصد فروش يا درآمد گل و گياه روستاهاي نمونه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت

4-1-14-11 ميزان سود حاصل از فروش گل و گياه درروستاهاي نمونه
براساس داده هاي آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت در سال 1390 ميزان سود حاصل از فروش گل و گياه درروستاهاي نمونه بخش مرکزي به مبلغ287100 ميليون ريال بوده که در سال 1391 اين مبلغ به 257280 ميليون ريال کاهش يافته است. برهمين اساس ميزان سود حاصل از فروش گل و گياه در سال 1392 به 210600 ميليون ريال ودرشش ماهه اول سال 1393 به 76860 ميليون ريال رسيده است. جدول شماره 4-15 ميزان سود حاصل از فروش گل و گياه در روستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

جدول 4-15ميزان سود حاصل از فروش گل وگياه در روستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
ميزان فروش
287100
257280
210600
76860
درصد
94.22
94.36
94.40
116.31
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

با توجه به جدول فوق بيش از 90 درصد سود حاصل از فروش گل وگياه در روستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت وجود دارد. نمودارشماره درصد سود حاصل از فروش گل وگياه در روستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي دهد.

نمودار 4-16درصدسود حاصل از فروش گل وگياه در روستاهاي نمونه بخش مرکزي شهرستان پاکدشت

4-1-14-12 ميزان صادرات و واردات گل و گياه
براساس داده هاي آماري جهاد کشاورزي شهر ستان پاکدشت مجموع صادرات و ورادات گل و گياه در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت از روستاهاي نمونه در اين تحقيق صورت گرفته است. لذا در سال 1390 ميزان صادرات گل و گياه در روستاهاي نمونه و بخش مرکزي به 100000 گلدان بوده که در سال 1391 اين تعداد 92000 کاهش يافته است. برهمين اساس ميزان صادرات گل و گياه در سال 1392 به 45000 گلدان کاهش و در شش ماهه اول سال 1393 به 20000گلدان رسيده است. از نظر واردات گل و گياه در سال 1390 ميزان واردات گل و گياه در روستاهاي نمونه و بخش مرکزي 1100000 عدد بوده که در سال 1391 اين تعداد 1000000 کاهش يافته است. برهمين اساس ميزان واردات گل و گياه درسال 1392 به 800000 عدد کاهش و درشش ماهه اول سال 1393 به 310000 عدد رسيده است.جدول شماره 4-16 ميزان صادرات و واردات گل و گياه در روستاهاي نمونه و بخش مرکزي شهرستان پاکدشت را نشان مي‎دهد.

جدول 4-16 ميزان صادرات و واردات گل و گياه در روستاهاي نمونه و بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
سال
1390
1391
1392
1393(شش ماهه اول)
ميزان صادرات
100000
92000
45000
20000
ميزان واردات
1100000
1000000
800000
310000
مآخذ: جهاد کشاورزي شهرستان پاکدشت، 1393

نمودار 4-17 ميزان صادرات و واردات گل و گياه در روستاهاي نمونه و بخش مرکزي شهرستان پاکدشت
4-2 ارزيابي نقش پرورش گل و گياه از ديدگاه پاسخ گويان
مردم روستا به خصوص زنان روستايي علاقه زيادي به گلهاي خانگي دارند و در اين راستا ذوق و مهارت خاصي هم به خرج مي دهند با توجه به گونه هاي مرغوب گل و گياه بومي، رونق اين صنعت امکان پذير و ضروري است ما به طور ناخود آگاه در انتظار خالي شدن روستاها از جمعيت هستيم اما از عوامل مهم جذب جمعيت که همين توسعه سامانه گل و گياه مي باشد محروم هستيم لذا ضروري است مسئوولين از اين طريق حمايت کنند تا هم خدمتي به توليد کرده باشند و هم از مهاجرت روستائيان به شهر جلوگيري شود. جهت مطالعه وبررسي نقش پرورش گل و گياه در توسعه روستاهاي بخش مرکزي شهرستان پاکدشت با بهره گيري از پرسشنامه و مشاهدات ميداني و پرس و جو از اهالي با استفاده از روش مورگان تع
داد 382 نفر را بصورت تصادفي مورد ارزيابي قرار داده که به شرح زيرمي باشد . اين پرسشنامه در چند قسمت تهيه گرديده که قسمت اول آن مشخصات فردي پاسخ دهندگان و قسمت دوم وضعيت گل و گياه در مناطق روستايي و قسمت سوم پرورش گل و گياه و افزايش درآمد خانوارهاي روستايي، قسمت چهارم پرورش گل و گياه و اشتغال خانوارهاي روستايي و در نهايت در قسمت پنجم پرورش گل و گياه و مهاجرت در روستا مي باشد.

الف) مشخصات فردي پاسخ دهندگان
در قسمت اول يعني مشخصات فردي پاسخ دهندگان به مواردي چون سن، جنسيت، ميزان تحصيلات تعداد افراد خانوار، نوع شغل، ميزان درآمد ماهيانه و مدت زندگي در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت پاسخ دهندگان را مورد تحليل و بررسي قرار داده است.

1- جنس
با توجه به اينکه نحوه مطالعه در اين تحقيق بصورت تصادفي بوده است. لذا درپرکردن پرسشنامه عده اي از پاسخ دهندگان زن و عده اي مرد بوده اند. از مجموعه382 نفر جامعه آماري در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت 92.6 درصدمرد و 7.3 درصد زن بوده اند.

جدول 4-17 ترکيب پاسخ گويان برحسب جنس
شرح
مرد
زن
تعداد
354
28
درصد
92.6
7.3
منبع : يافته هاي تحقيق،1393

شکل 4-18 ترکيب پاسخ گويان برحسب جنس

2- سن
وضعيت سني پاسخ دهندگان مي تواند در ارزيابي تحقيق فوق بسيار اثرگذار بوده، با توجه به تصادفي بودن جامعه آماري پاسخ دهندگان درگروههاي سني مختلفي مي باشند. ازمجموعه382 نفر جامعه آماري در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت 62.5 درصد سنشان20تا 40 سال، 32.4 درصد 40 تا 65 سال و 4.9 درصد بالاي 65 ساله و بيشتر مي باشند.

جدول 4-18 ترکيب پاسخ گويان برحسب سن
شرح
0-20
20-40
40-65
بالاي65ساله و بيشتر
تعداد
0
239
124
19
درصد
0
62.5
32.4
4.9
منبع : يافته هاي تحقيق،1393

شکل 4-19 ترکيب پاسخ گويان برحسب سن

3- ميزان تحصيلات
ميزان تحصيلات پاسخ گويان در ارزيابي تحقيق کمک شاياني نموده و بسيار تاثير گذار مي باشد. از مجموعه382 نفر جامعه آماري در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت29.1 درصد ميزان تحصيلات آنها زير ديپلم، 37.4 درصد ديپلم، 24.8 درصد کارداني و کارشناسي و 8.6 درصد کارشناسي ارشد را بيان نموده اند.

جدول 4-19 ترکيب پاسخ گويان برحسب تحصيلات
شرح
زير ديپلم
ديپلم
کارداني و کارشناسي
کارشناسي ارشد
تعداد
111
143
95
33
درصد
29.1
37.4
24.8
8.6
منبع : يافته هاي تحقيق،1393

شکل 4-20 ترکيب پاسخ گويان برحسب تحصيلات

4- وضعيت اشتغال
وضعيت شغلي پاسخ دهندگان در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت نشان مي دهد که پرورش دهندگان گل و گياه در اين مناطق روستايي تا چه حد مشغول به کار بوده و وضعيت شغلي آنان به چه صورت مي باشد. با توجه به مباحث قبل بيش از 90 درصد شاغلين در روستاهاي نمونه در پرورش گل و گياه مشغول بوده و در نظر سنجي از مجموعه382 نفر جامعه آماري در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت 91.3 درصد وضعيت اشتغالشان را شاغل و 8.6 درصد بيکار بيان نموده اند.

جدول 4-20 ترکيب پاسخ گويان برحسب اشتغال
شرح
شاغل
بيکار
تعداد
349
33
درصد
91.3
8.6
منبع : يافته هاي تحقيق،1393

شکل 4-21 ترکيب پاسخ گويان برحسب اشتغال

5- ميزان درآمد سرپرست خانوار
ميزان درآمد خانوار هاي روستايي در توسعه و عدم توسعه روستاها بسيار موثر بوده و عمدتا افراد داراي درآمد بالاتر در عمران و آبادي روستاهاي خود نقش بيشتري دارند . چون يکي از راههاي توسعه مناطق مشارکت مردم اعم از مالي و غير مالي مي باشد. در روستاهاي نمونه با توجه به سود دريافتي و ميزان درآمد ماهيانه اکثر توليدکنندگان گل و گياه از درآمد خود راضي بوده ، ولي مشکلاتي نيز در چرخه توليد داشته که در ميزان درآمدشاغلين تاثير مي گذارد .بيشترين افزايش و تغيير در روستاهاي گلزار بالا و پايين و ارمبويه و کبود گنبد صورت گرفته است . چون در سالهاي اخير اين روستاها از نظر کالبدي بسيار عوض شده و ساخت و سازهاي جديد در اين روستاها نشان دهنده افزايش ميزان درآمد سرپرستان خانوار مي باشد. از مجموعه382 نفر جامعه آماري در بخش مرکزي شهرستان پاکدشت 4.1 درصد پاسخ دهندگان ميزان درآمد سرپرست خانواررا 300-500 هزار تومان، 35.8 درصد 500-700 هزار تومان و 59.9 درصد 700 هزار تومان و بيشتر را بيان نموده اند.

جدول 4-21 ميزان درآمد سرپرست خانوار
شرح
کمتر از 300 هزار تومان
300-500 هزار تومان
500-700 هزار تومان
700 هزار تومان و بيشتر
تعداد
0
16
137
229
درصد
0
4.1
35.8
59.9
منبع : يافته هاي تحقيق،1393

شکل 4-22 ميزان درآمد سرپرست خانوار

6- مدت زندگي در روستا
مدت زندگي پاسخ دهندگان در روستا ما را در ارزيابي نسبت به توسعه و يا عدم توسعه روستاهاي بخش مرکزي بسيار کمک نموده و عمدتا افرادي که سابقه حضورشان در روستا بيشتر بوده اطلاعات غني تري را دارا مي باشند. در پرس و جو از اهالي و مشاهدات ميداني اکثر توليد کنندگان داراي مدت زندگي طولاني در روستا بوده و معتقدند که در اين منطقه بيش از 20 سال زندگي نموده اند . از مجموعه382 نفر جامعه آماري در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان پاکدشت14.1 درصد مدت زندگي در روستا راکمتر از 10 سال، 6.1 درصد 10-15 سال، 9. 9 درصد15-20 سال و 69.8 درصد بيشتر از 20 سال را بيان نموده اند.

جدول 4-22 مدت زندگي پاسخ دهندگان در روستا
شرح
کمتر از 10 سال

10-15 سال
15-20 سال
بيشتر از 20 سال
تعداد
54
23
38
267
درصد
14.1
6.1
9. 9
69.8
منبع : يافته هاي تحقيق،1393

شکل 4-23 مدت زندگي پاسخ دهندگان در روستا

7- سابقه اشتغال در گل و گياه
پرورش گل و گياه يکي از مشاغل بسيار خاص بوده که نياز مند سابقه طولاني و مهارت خاص مي باشد. تنظيم درجه حرارت، ميزان کود، مقدار آب و ساير موارد از جمله مسايلي است که نيازمند توجه زيادي مي باشد . در پرس و جو از اهالي و مشاهدات ميداني اکثر توليد کنندگان داراي سابقه مدت زندگي طولاني در روستا بوده و سابقه خود را در کشت و پرورش گل و گياه در اين منطقه بيش از20 سال بيان نموده اند. ازمجموعه382 نفر جامعه آماري درتوسعه روستاهاي بخش مرکزي شهرستان پاکدشت 40. 3 درصد پاسخ دهندگان سابقه اشتغال خود را درگل و گياه کمتر از 10 سال، 25.6 درصد10-20 سال، 23.5 درصد 20-30 سال و 10.4درصد بيش از 30 سال را بيان نموده‎اند.

جدول 4-23 سابقه اشتغال در گل و گياه
شرح
کمتر از 10 سال
10-20 سال
20-30 سال
بيش از 30 سال
تعداد
154
98
90
40
درصد
40.3
25.6
23.5
10.4
منبع : يافته هاي تحقيق،1393

شکل 4-24 سابقه اشتغال در گل و گياه

8- دارابودن تعاوني در روستا براي پرورش دهندگان گل و گياه
يکي از مشکلات مهمي که در اکثر روستاهاي کشور دربخش کشاورزي و بخصوص توليد گل و گياه وجود دارد. عدم وجود تعاوني در روستا بوده ودر اين زمينه روستاييان براي تهيه نهاده هاي کشاورزي متحمل هزينه هاي زيادي مي گردند. در روستاهاي مورد مطالعه نيز اين مشکل وجود داشته و بيش از 50 درصد روستاهاي نمونه فاقد تعاوني در روستاي خود مي باشند. از مجموعه382 نفر جامعه آماري پاسخ دهنده در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان پاکدشت 48.5 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که فعالين اين مشاغل داراي تعاوني بوده ولي اين تعاوني در شهر تهران مي باشد و 51.5 درصد پاسخ خيرداده اند.
جدول 4-24 دارابودن تعاوني در روستا براي پرورش دهندگان گل و گياه
شرح
بله
خير
تعداد
185
197
درصد
48.5
51.5
منبع : يافته هاي تحقيق،1393

شکل 4-25 دارابودن تعاوني در روستا براي پرورش دهندگان گل و گياه

شکل 4-26 شرکت تعاوني براي پرورش دهندگان گل و گياه
9- فعالين اين شغل و دارا بودن بيمه
يکي از مواردي که درسالهاي اخير توجه زيادي به آن شده بيمه نمودن روستاييان و بيمه هاي روستايي مي‎باشد که مي تواند آينده نگري خوبي براي روستاييان زحمتکش در سالهاي پيري واز کار افتادگي باشد. در پرس و جو با توليدکنندگان گل و گياه ومصاحبه با برخي ازصاحبين گلخانه ها بيش از60 درصد پرورش دهندگان گل و گياه داراي بيمه بوده اند. ازمجموعه382 نفر جامعه آماري در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان پاکدشت 60.9 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که فعالين اين شغل بيمه هستند وبله پاسخ داده اند و 39.1 درصد معتقدندکه فعالين اين شغل بيمه نبوده و خير را پاسخ داده اند.

جدول 4-25 فعالين اين شغل و دارا بودن بيمه
شرح
بله
خير
تعداد
233
149
درصد
60.9
39.1
منبع : يافته هاي تحقيق،1393

شکل 4-27 فعالين اين شغل و دارا بودن بيمه


دیدگاهتان را بنویسید